Obchodní podmínky

 • Reklamační řád
  Tento Reklamační řád pro prodej zboží (dále jen "reklamační řád") upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného podnikatelem či právnickou osobou prostřednictvím on-line obchodu Solid Power Distribution od naší společnosti:
  Solid Power Distribution, s.r.o., se sídlem Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  IČ: 03841413
  DIČ: CZ03841413
  zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238853
  adresa pro doručování: Budějovická 601/128, Krč, 140 00 Praha 4
  telefonní číslo: +420 730 519 581
  kontaktní e-mail: obchod@solidpower.cz

  Korespondenční adresa
  Potoční 1094
  738 01, Frýdek-Místek

  1. Odpovědnost prodávajícího za vady

   1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
    - je v ujednaném množství;
    - odpovídá jakosti a provedení, které byly mezi kupujícím a prodávajícím sjednány, případně podle smluveného vzorku nebo předlohy, popřípadě podle účelu patrného ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý;
    - za vadu zboží je též považována situace, kdy prodávající dodá kupujícímu jiné zboží, než jaké bylo mezi nimi sjednáno;
    - nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
    Prodávající poskytuje přenesenou záruku za jakost jednotlivých výrobců dle podmínek uvedených v dokumentech u zboží nebo na webovém rozhraní.
   2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
  2. Práva kupujícího z vadného plnění

   1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117.
   2. Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí kupujícímu tato práva z vadného plnění:
    a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
    b) odstranění vady opravou věci;
    c) přiměřená sleva z kupní ceny; nebo
    d) odstoupení od smlouvy.
   3. Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:
    a) odstranění vady; nebo
    b) přiměřenou slevu z kupní ceny;
   4. O zvoleném způsobu řešení reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne prodávající. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.
    Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
    Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat mu chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).
   5. Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:
    a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
    b) kupující použil věc ještě před objevením vady;
    c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
    d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  3. Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

   1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím věci věděl nebo vadu sám způsobil.
   2. Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
    - opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
    - věci prodávané za nižší cenu - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
    - vyplývá-li to z povahy věci.
  4. Postup při reklamaci

   1. Kupující je povinen reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro přijímání reklamovaného zboží je určena kontaktní adresa prodávajícího.
   2. Závazný postup při reklamaci:
    - pro rychlejší vyřízení může kupující o reklamaci předem informovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně;
    - kupující je povinen informovat prodávajícího o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil, popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje;
    - reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
    - kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.
   3. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
   4. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v přiměřené lhůtě. Tato lhůta se může lišit v závislosti na druhu zboží. Neměla by však přesáhnout 6 měsíců, pokud není ve smlouvě definováno jinak.
   5. Reklamované zboží bude zasláno na adresu určenou kupujícím, případně k vyzvednutí ve skladovacích prostorech prodávajícího. Kupující a prodávající, se mohou domluvit i na jiných místech předání, není-li definováno v rámcové smlouvě jinak.
  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 21.2.2018.
Nahoru - hlavička solid power distribution, s.r.o.nahoru